Om oss

Ideen om Aktivtmed startet med gründeren Anette Lunner. Hun er genuint opptatt av likeverd blant barn og unge, samtidig som hun vet at mange barn og unge i samfunnet i dag ikke opplever at de er like mye verdt. 

Dette kan handle om familier som lever med lavinntekt og ikke har råd til at barna deres deltar på ulike aktiviteter. Det kan også handle om mobbing, lav selvfølelse og generelt om det å falle utenfor. 

Med seg på laget har hun fått med seg en IT-ansvarlig, en gestaltveileder og en psykomotorisk fysioterapeut. 

Vi deler alle den samme visjonen:

Barn og unge trenger å være sammen. Slik kan de utvikle seg, lære av hverandre og oppleve likeverd.

Fattigdom gjør at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer. Dette kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til og utenforskap.

Disse barna opplever i større grad dårlig fysisk og psykisk helse, dårligere skoleresultater, drop outs, flere ulykker, mobbing samt at de har en mindre sunn livsstil.

Aktivtmed ønsker å bidra til å redusere overføring av sosiale problemer mellom generasjoner (bryte arverekken) gjennom å fange opp familier som trenger hjelp tidlig.

Det viser seg at det er vanskelig å nå ut til de som trenger det. Følelse av maktesløshet og skam er sterk. Terskelen for å søke hjelp kan oppleves veldig stor for mange foreldre, spesielt i små lokalsamfunn, hvor miljøet blir mer gjennomsiktig.

Familiene opplever lang ventetid på offentlig forvaltning, både på vedtak, telefonkontakt, oppfølging og samtaler.

Aktivtmed skal være et ubyråkratisk tilbud. Vi samler alle tilbud i en felles digital plattform, slik at det blir enklere å finne frem og samtidig større mulighet til å være anonym.